Women Defenders

Comments Off on Women Defenders

 • Cao Zhixin (曹芷馨)
 • Chow Hang-tung (鄒幸彤)
 • Huang Xueqin (黄雪琴)
 • Zhang Zhan 张展
 • Liu Yanli (刘艳丽)
 • Li Qiaochu (李翘楚)
 • CHRD Communiqué Alleging Arbitrary Detention of Huang Xueqin - December 19, 2019
 • He Fangmei 何方美
 • Chen Jianfang 陈建芳
 • Yue Xin 岳昕
 • Ding Lingjie (丁灵杰)
 • Xu Qin (徐秦)
 • Shan Lihua 单利华
 • Wang Jing 王晶
 • Li Yuhan (李昱函)
 • Li Xiaoling (李小玲)
 • Li Yufeng (李玉凤)
 • Wang Shurong (王淑蓉)
 • Huang Yan (黄燕)
 • Liu Xia (刘霞)
 • Li Tingyu (李婷玉)
 • Wang Fang (王芳)
 • Li Shuyun (李姝云)
 • Zhao Wei 赵威
 • Mi Chongbiao (糜崇标) & Li Kezhen (李克珍)
 • Wang Yu (王宇)
 • Bian Xiaohui (卞晓辉)
 • Wu Rongrong (武嵘嵘)
 • Li Maizi (李麦子)
 • Su Changlan (苏昌兰)
 • Kou Yanding (寇延丁)
 • Li Dongmei (李冬梅) & Jiang Liuyong (姜流勇)
 • Li Biyun (李碧云): Submission to UN - February 13, 2015
 • Jia Lingmin (贾灵敏)
 • Han Ying (韩颖)
 • Ding Hongfen (丁红芬)
 • Gao Yu (高瑜)
 • Cao Shunli (曹顺利) & Her Legacy
 • Wei Qin (魏勤)
 • Ge Zhihui (葛志慧): Submission to UN - April 29, 2014
 • Liu Ping (刘萍)
 • Peng Lanlan (彭兰岚)
 • Cui Fufang (崔福芳)
 • Wang Lihong (王荔蕻)
 • Ni Yulan (倪玉兰)
 • Ma Lijun (马丽君)
 • Li Hongwei (李红卫)

Back to Top