Portraits of Defenders

Comments Off on Portraits of Defenders

Updated: December 22, 2021

CHRD has produced profiles on select individuals who have been arbitrarily detained in retaliation for their human rights activism or exercise of universal rights. Such individuals have been sent to detention centers, prisons, secret locations under “residential surveillance at a designated location,” or Re-education through Labor camps. There are currently 209 profiles, including:

Bian Xiaohui (卞晓辉)

Cao Haibo (曹海波)

Cao Shunli (曹顺利)

Cao Zhixin (曹芷馨)

Chang Boyang (常伯阳) 

Chang Weiping (常玮平)

Chen Bing (陈兵)

Chen Guangcheng (陈光诚)

Chen Jiahong 陈家鸿

Chen Jianfang 陈建芳

Chen Jieren 陈杰人

Chen Kegui (陈克贵)

Chen Shuqing (陈树庆)

Chen Wei (陈卫)

Chen Xi (陈西)

Chen Yunfei  (陈云飞)

Cheng Yuan (程渊)

Chen Zhaozhi (陈兆志) 

Choedar (确扎)

Chow Hang-tung (鄒幸彤)

Cui Fufang (崔福芳)

Dai Zhenya (戴振亚)

Deng Chuanbin (邓传彬)

Ding Hongfen (丁红芬)

Ding Jiaxi (丁家喜)

Ding Lingjie (丁灵杰)

Dong Guangping (董广平) 

Dong Rubin (董如彬 aka Bian Min 边民)

Fu Changguo (付常国)

Fu Hailu (符海陆)

Gao Yu (高瑜)

Gao Zhisheng (高智晟)

Gedun Tsultrim (更敦次成)

Ge Jueping 戈觉平

Gou Hongguo (勾洪国)

Gu Yimin (顾义民) 

Guo Feixiong (郭飞雄 aka Yang Maodong 杨茂东)

Guo Quan (郭泉)

Guo Yushan (郭玉闪)

Hada (哈达)

Hailaite Niyazi (海莱特Ÿ尼亚孜) 

Han Ying (韩颖)

He Fangmei (何方美)

Hu Shigen (胡石根)

Huang Qi (黄琦)

Huang Wenxun (黄文勋)

Huang Xueqin(黄雪琴)

Huang Yunmin(黄云敏)

Ilham Tohti (伊力哈木.土赫提)

Ji Sizun (纪斯尊)

Ji Xiaolong (季孝龙)

Jia Lingmin (贾灵敏)

Jiang Lijun (姜力)

Jiang Liuyong (姜流勇)

Jiang Yefei 姜野飞

Jiang Tianyong (江天勇)

Jigme Thabkey (久买谈克)

Jinpa Lobsang (洛桑金巴)

Kalsang Dhondup (尕藏当智)

Karma Samdrup (噶玛桑珠)

Karma Tsewang (堪布尕玛才旺)

Ke Chengbing (柯成冰)

Kou Yanding (寇延丁) 

Li Bifeng (李必丰)

Li Chunfu (李春富)

Li Dongmei (李冬梅)

Li Heping (李和平)

Li Hongwei (李红卫)

Li Huaping (李化平) 

Li Kezhen (李克珍)

Li Maizi (李麦子 Aka Li Tingting李婷 ) 

Li Qiaochu (李翘楚)

Li Shuyun (李姝云)

Li Sihua (李思华) 

Li Tie (李铁)

Li Tingyu (李婷玉)

Li Wei (李蔚)

Li Xiaoling (李小玲)

Li Yingjun (李英俊)

Li Yufeng (李玉凤)

Li Yuhan (李昱函)

Lin Yingqiang (林应强)

Ling Haobo (凌浩波) 

Liu Benqi (刘本琦)

Liu Dazhi (刘大志)

Liu Feiyue (刘飞跃)

Liu Jiacai (刘家财)

Liu Jinxing (刘进兴)

Liu Ping (刘萍)

Liu Shaoming (刘少明)

Liu Sixin (刘四新)

Liu Xia (刘霞)

Liu Xianbin (刘贤斌)

Liu Xiaobo (刘晓波) [deceased]

Liu Yanli (刘艳丽)

Liu Yuandong (刘远东)

Liu Yongping (刘永平)

Lobsang (落桑)

Lolo (洛洛)

Lü Gengsong (吕耿松)

Lü Jiangbo (吕江波)

Lü Jiaping  (吕加平)

Lu Yuyu (卢昱宇)

Luo Fuyu (罗富誉)

Ma Lijun (马丽君)

Ma Xinli (马新立)

Meng Han (孟晗)

Mi Chongbiao (糜崇标)

Miao Deshun (苗德顺)

Ni Yulan (倪玉兰)

Ou Biaofeng(欧彪峰)

Pan Bin (潘斌)

Pei Fugui (裴富贵)

Peng Lanlan (彭兰岚)

Peng Lifa (彭立发)

Phurbu Tsering Rinpoche (普布泽仁仁波切)

Pu Zhiqiang (浦志强)

Qi Chonghuai (齐崇淮)

Qin Yongmin (秦永敏)

Qin Yongpei (覃永沛)

Rao Wenwei (饶文蔚)

Ren Ziyuan (任自元)

Shan Lihua (单利华)

Shen Aibin (沈爱斌)

Shen Liangqing (沈良庆)

Shi Tao (师涛)

Shu Xiangxin (舒向新)

Sonam Gonpo (索朗贡布)

Sonam Choedar (索南确达)

Su Changlan (苏昌兰)

Sun Desheng (孙德胜)

Sun Lin 孙林

Tan Zuoren (谭作人)

Tang Jingling (唐荆陵)

Tang Zhishun (唐志顺)

Tashi Wangchuk 扎西文色

Tie Liu (铁流)

Tsegon Gyal 次贡杰

Tsondue (宗智)

Wang Dengchao (王登朝)

Wang Fang (王芳)

Wang Gongquan (王功权) 

Wang Hanfei (王寒非)

Wang Jianbing ( 王建兵)

Wang Jing (王晶)

Wang Kouma Ÿ (王扣玛)

Wang Lihong (王荔蕻)

Wang Mo (王默)

Wang Quanzhang (王全璋)

Wang Shurong (王淑蓉)

Wang Yi 王怡

Wang Yonghang (王永航)

Wang Yu (王宇)

Wang Zang (王藏)

Wei Qin Ÿ (魏勤)

Wei Zhili (危志立)

Wei Zhongping (魏忠平)

Wu Gan (吴淦)

Wuge Jianxiong (吴葛健雄)

Wu Guijin (吴贵军)

Wu Rongrong (武嵘嵘) 

Wu Zeheng (吴泽衡)

Xia Lin (夏霖)

Xiao Yong (肖勇)

Xie Changfa (谢长发)

Xie Fengxia (谢丰夏)

Xie Fulin (谢福林)

Xie Yang (谢阳)

Xie Yanyi (谢燕益)

Xing Qingxian (幸清贤)

Xing Shiku (邢世库)

Xu Kun (许坤)

Xu Lin(徐琳)

Xu Qin (徐秦) 

Xu Wanping (许万平)

Xu Zhiqiang (徐志强)

Xu Zhiyong (许志永)

Xue Mingkai (薛明凯)

Xue Renyi 薛仁义

Yang Chunlin (杨春林)

Yang Lin (aka Yang Mingyu 杨明玉)

Yang Tongyan (杨同彦) [deceased]

Yang Zhengjun (杨郑君)

Yin Xu’an (尹旭安)

Yu Shiwen (于世文)

Yu Wensheng (余文生)

Yuan Dong (袁冬)

Yuan Fengchu (袁奉初 aka Yuan Bing 袁兵)

Yuan Xianchen (袁显臣)

Yuan Xiaohua (袁小华)

Yue Xin (岳欣)

Zeng Feiyang (曾飞洋)

Zhai Yanmin (翟岩民)

Zhang Haitao (张海涛)

Zhang Baocheng (张宝成)

Zhang Jialong (张贾龙)

Zhang Junyong (张隽勇)

Zhang Lin (张林)

Zhang Rongping  (张荣平)

Zhang Shaojie (张少杰)

Zhang Xiangzhong (张向忠)

Zhang Zhan(张展)

Zhang Zhiru (张治儒)

Zhang Zhongshun (张忠顺)

Zhao Changqing (赵常青)

Zhao Fengsheng (赵枫生)

Zhao Haitong (赵海通)

Zhao Zhenjia (赵振甲)

Zhao Wei (赵威)

Zhen Jianghua (甄江华)

Zhou Decai (周德才)

Zhou Weilin (周维林)

Zhou Shifeng (周世锋)

Zhou Yuanzhi (周远志)

Zhu Yufu (朱虞夫)

Zi Su (子肃)

Back to Top